Публічна угода-оферта з надання послуг навчання
Даний договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) та містить усі істотні умови щодо надання послуг навчання. Перелік послуг навчання викладено на сайті pastrychef.com.ua
У разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником, а Виконавець та Замовник спільно – Сторонами цього договору.
У зв'язку з викладеним вище, уважно прочитайте текст справжньої публічної оферти та ознайомтесь із прейскурантом послуг, викладеним на сайті Виконавця. Якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг.
1. Загальні поняття
1.1. Акцепт оферти – повне та беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, зазначених у пункті 3.4 цієї оферти. Акцепт оферти створює договір оферти.
1.2. Замовник – особа, яка здійснила акцепт оферти та є таким чином Замовником послуг Виконавця за укладеним договором оферти.
1.3. Виконавець – адміністрація сайту pastrychef.com.ua
1.4. Договір оферти – договір між Виконавцем та Замовником на надання послуг навчання, який укладається за допомогою акцепту оферти.
1.5. Прейскурант – систематизований перелік послуг навчання Виконавця, що діє, з цінами, що публікується на інтернет-ресурсі за адресою: cakemarathon.com
2. Предмет договору
2.1. Предметом цієї оферти є надання Замовнику послуг навчання відповідно до обраного курсу навчання, умов цієї оферти та поточного прейскуранта послуг Виконавця.
2.2. Перелік послуг, що надаються, наведено на інтернет-ресурсі за адресою: pastrychef.com.ua
Виконавець має право будь-якої миті змінювати Прейскурант та умови цієї публічної оферти в односторонньому порядку, без попереднього погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на інтернет-ресурсі за адресою: pastrychef.com.ua
Виконавець зобов'язується надавати Замовнику послуги, а Замовник зобов'язується сплатити за ці послуги та належним чином виконувати умови, встановлені цією Офертою.
2.3 Послуги Виконавця можуть надаватися у вигляді:
Надання доступу до вебінарів у соцмережі Інстаграм.
Найменування та програма конкретного онлайн-курсу та вебінару, час (тривалість), порядок проведення, вартість, інші умови розміщуються Виконавцем до укладення Договору на офіційному сайті Виконавця pastrychef.com.ua
2.4 До складу послуг Виконавця з проведення онлайн-курсу входить:
Розробка програми, розкладу та інших умов онлайн-курсу.
Організаційний супровід онлайн-курсу.
Безпосереднє проведення онлайн-курсу.
Надання доступу до закритої групи в мережі Інстаграм, де проводиться онлайн-курс.
Надання інформаційних матеріалів, передбачених програмою курсу.
2.5. Участь в онлайн-курсі здійснюється за допомогою онлайн перегляду (перегляду засобами мережі Інтернет) відеоматеріалів та інших матеріалів, що становлять у своєму комплексі онлайн-курс, а також виконання завдань Виконавця, якщо такі передбачені програмою курсу.
2.6. Виконавець має право надавати послуги як особисто, і із залученням третіх осіб.

3. Порядок надання та оплати послуг
3.1. Надання послуг навчання надається в повному обсязі за умови їх 100%-ї (сто відсотків) оплати Замовником.
У разі відмови Замовника від навчання, а також неявки на заняття, внесена передоплата Замовнику не повертається.
3.2. Ознайомившись із прейскурантом послуг Виконавця та текстом справжньої публічної оферти, Замовник формує на сайті електронну заявку.
3.4. Замовник перераховує кошти на розрахунковий рахунок Виконавця онлайн через платіжну систему на сайті.
3.5. Договір оферти набирає чинності після проведення Замовником оплати виставленого рахунку та зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або оплати до каси Виконавця.
3.6. З моменту акцепту оферти Виконавець забезпечує надання послуг навчання Замовнику у строки, встановлені обраним Замовником курсом навчання.
4. Права та обов'язки сторін, відповідальність
4.1. Виконавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне та безперебійне надання послуг Замовнику відповідно до обраного курсу навчання та прейскуранту послуг.
4.2. Замовник проходить навчання в термін, отримуючи доступ до всіх інструментів навчання, обумовлених у пропозиції послуги.
4.3. Замовник не має права копіювати та/або розповсюджувати будь-яким способом матеріали сайту, курсів, уроків.
При спробах або випадках незаконних дій з боку Замовника Виконавець має право відмовити Замовнику у навчанні, попередньо попередивши про це, а також притягти Замовника до відповідальності у встановленому законодавством порядку за незаконне копіювання та розповсюдження матеріалів.
4.4. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору оферти, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі , страйки, громадянські заворушення, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути виконання Виконавцем умов цієї публічної оферти і непідконтрольні Виконавцю.
4.5. У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця Виконавець зобов'язується здійснити повернення грошових коштів, сплачених Замовником. В інших випадках повернення коштів не провадиться.
4.6. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій публічній оферті Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства.

5. Заключні положення
5.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти та діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.
5.2. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим Договором, або у зв'язку з ним Виконавець та Замовник вживуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів Сторін. Термін розгляду претензії – 15 (п'ятнадцять) робочих днів.
5.3. У разі неможливості врегулювання можливих суперечок за цим Договором або у зв'язку з ним шляхом переговорів, такі суперечки мають бути розглянуті відповідно до чинного російського законодавства
5.4. У разі проведення Виконавцем Акцій, які надають різні знижки, то знижки за промокодом не сумуються з іншими знижками та спеціальними пропозиціями.